Geloof

Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, voor alle mensen de belangrijkste boodschap bevat: iedereen die in God gelooft zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. 

Schepping en zondeval
Op grond van de Bijbel geloven we, dat de Heere alles geschapen heeft. In Gods schepping was de mens het hoogtepunt. Die mens is volmaakt geschapen en beantwoordde volkomen aan Gods bedoeling. De Bijbel beschrijft ons echter hoe die eerste mens, Adam, tegen zijn Schepper in opstand is gekomen en daardoor in de zonde is gevallen. Adam heeft daardoor al zijn nakomelingen meegesleurd in de zonde. Dat er in deze wereld zoveel moeite en verdriet is ligt niet aan onze Schepper maar is het gevolg van onze zonde. Onze zonde is, dat we God niet geven wat Hem toekomt, dat we niet leven naar Zijn wil en Hem de eer niet geven zoals Hij het waardig is.

Jezus als Zaligmaker
Op grond van de Bijbel geloven we, dat de Heere Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Christus heeft daarom de menselijke natuur aangenomen. In de menselijke natuur heeft Hij geleden, is Hij gestorven om de straf van al Zijn kinderen te dragen en voor altijd weg te dragen. Hij is opgestaan uit de dood en is nu aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel. Vandaar regeert Hij alle dingen en vergadert Zijn kerk uit alle volken door Zijn Woord en Geest.

Vader, Zoon en Heilige Geest
Op grond van de Bijbel geloven we, dat het nodig is, dat de Heere door Zijn Woord en Geest in ons hart gaat werken. Daardoor leren we onze zonde kennen en onze schuld voor God. Maar daardoor krijgen we ook behoefte aan Christus, de Verlosser. De Heilige Geest werkt het geloof in het hart, waardoor Christus ons lief wordt en we met Hem verenigd worden. In en door Christus is God dan voor ons geen toornende Rechter meer, maar een vriendelijk Vader.

Nieuwe hemel en aarde
Op grond van de Bijbel geloven we, dat Christus eenmaal zal terugkomen om alle mensen te oordelen. Degenen, die Hem niet kennen en in Hem niet geloofden zullen dan voor eeuwig verloren gaan. Maar degenen, die als zondaren in zichzelf in Christus leerden geloven zullen dan de eeuwige heerlijkheid ontvangen op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel, waar geen zonde meer zijn zal en waar God alles zal zijn in allen. Daarom roept de prediking de gemeente op tot het geloof in Christus en de Heilige Geest wil die prediking gebruiken om dat geloof in de harten te werken.


U bent ook van harte welkom om die boodschap te horen!