Coronaberichtgeving

Zondag 6 juni 2021 – Tweede zondag na Pinksteren

Morgen, zondag 6 juni 2021, is de dag dat er weer meer mogelijk is in Nederland. In de laatste persconferentie van minister-president Rutte zijn verruimingen aangekondigd voor het openbare leven. Het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) heeft op basis van deze persconferentie geadviseerd over de gevolgen ten aanzien van de regels voor de kerkgang. We zijn dankbaar dat er meer mogelijk is dan de laatste weken het geval is. Concreet betekent het dat we als gemeente weer met 250 mensen in ons kerkgebouw kunnen samenkomen. Omdat we zo’n groot kerkgebouw hebben is het handhaven van de regels die blijven gelden -en ook worden toegepast- geen probleem. 

Nog niet zo lang geleden hebben we in Nederland de Pinksterdagen meegemaakt. Voor velen is het wat onbekend wat Pinksteren inhoudt. Dat is begrijpelijk. De andere christelijke feestdagen spreken over het leven van de Heere Jezus toen Hij 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Een Kindje in een kribbe. Hij kwam naar deze aarde om de zaligheid voor zondige mensen mogelijk te maken. Vooral de Goede Vrijdag is dan een belangrijke gedenkdag voor de kerk. Maar met Pinksteren zorgt de Heere Jezus ervoor dat de zaligheid ook echt in de harten van mensen kan komen. Daarvoor zond Hij de Heilige Geest naar deze aarde. Het is zo moeilijk om ons een geest voor te stellen. Laat staan de Heilige Geest. Maar gelukkig is de Heilige Geest niet afhankelijk van ons voorstellingsvermogen. En al zeker niet om de zaligheid in harten van mensen te geven. Daarom willen we als gemeente daar op deze tweede zondag na Pinksteren weer over horen vanuit de Bijbel. Wilt u, ondanks de beperkingen ook komen, neem gerust contact op met de koster. Er is in de grote kerkzaal vast wel een plekje te vinden.Zondag 20 december 2020 – Vierde adventszondag

Deze zondag is de laatste zondag voordat het Kerstfeest is. We houden onze diensten in een tijd dat we helaas niet meer alle gemeenteleden en onze gasten in één dienst kunnen ontvangen. Dat doet ons pijn omdat er heel veel ruimte is in ons kerkgebouw. Veel gemeenteleden volgen nu onze diensten digitaal. We gebruikten tot en met vorige week zondag slechts 10% van onze zitplaatsen. We schalen verder af en geven nu nog maar 60 personen de gelegenheid om een dienst bij te wonen. We blijven onze kerkdiensten inrichten volgens de richtlijnen van het RIVM. Al onze andere activiteiten laten wij fysiek vervallen.

We houden het Kerstfeest in een tijd dat de statistieken rondom het coronavirus een zorgelijk beeld geven. Velen in ons land en in de wereld sterven door de gevolgen van de besmetting met het virus. Bij Kerst herdenken we de geboortedag van Christus. Een geboorte brengt nieuw leven. De komst van Christus naar deze aarde heeft de weg geopend naar het eeuwige leven. En tot op de dag van vandaag zijn de woorden die Hij van Zichzelf zegt van doorslaggevende betekenis: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. (Johannes 6 vers 47)Advent

Zondag 29 november 2020 – Eerste adventszondag

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Jesaja 9 vers 1

Voor christenen begint op deze zondag de Adventstijd. Het zijn de vier weken voordat het Kerstfeest gevierd wordt. Het is een tijd waarin we terugdenken aan de donkere en moeilijke tijd voorafgaand aan de geboorte van Christus in de stal van Bethlehem. Ook nu is deze adventstijd een tijd vol van somberheid en duisternis. Het corona-virus maakt dat er veel niet meer mogelijk is in de samenleving. Als gemeente merken we dat ook. We richten onze kerkdiensten in volgens de richtlijnen van het RIVM en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Dat betekent dat we nu maar 10% van onze zitplaatsen gebruiken vanwege het risiconiveau in de veiligheidsregio waar Zeist deel van uitmaakt. Toch willen we als gemeente in deze tijd weer laten horen dat de boodschap van de Bijbel een goede boodschap is voor mensen die in de duisternis en in de schaduw van de dood leven. Vanaf deze eerste adventszondag luiden we onze klok weer. Wilt u naar de kerk komen, informeert u dan bij onze koster of er nog een plekje is om de dienst bij te wonen.

We wensen u een gezegende Adventstijd toe.


Informatie over de gevolgen van het coronavirus (17 oktober)

Afgelopen dinsdag heeft de commissie vergaderd die nadenkt over de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus. We hebben toen kennis genomen van de maatregelen die net daarvoor door minister-president Rutte en minister De Jonge werden afgekondigd. Deze maatregelen hebben voor onze gemeente niet veel nieuwe dingen meer gebracht omdat we in de week ervoor al een hele stevige afschaling van het aantal kerkgangers hadden ingezet. Wel is het goed om nog een paar zaken te delen:

Gemeentezang

Zoals reeds meegedeeld op zaterdag 10 oktober 2020 hebben we de gemeentezang op dit moment beperkt tot een paar zangers. Degenen die thuis meeluisteren of meekijken worden daarmee gesteund om thuis de Psalmen te kunnen zingen. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, laten we de oproep van de Psalmdichter 33 navolgen: Laat ons alom Zijn Lof ontvouwen! We kijken op dit moment wat een goede maar ook veilige opstelling is voor de zangers. Het kan zijn dat we niet alleen leden van de zangvereniging vragen om dit te doen, maar ook gemeenteleden die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Op het moment dat iemand zanger is, behoort deze niet meer tot het maximum van 30 personen wat op dat moment in de dienst aanwezig mag zijn.

Aanmelding diensten

De commissie heeft de indruk dat het aanmeldsysteem goed werkt. Het systeem wordt alleen gebruikt voor de 30 kerkgangers en niet de personen die noodzakelijk zijn om de dienst te laten verlopen. Het aanmeldsysteem nodigt die personen uit die het langst geleden in de kerk geweest zijn vanaf het moment van introductie van het aanmeldsysteem op de website in onze gemeente. We zullen alleen in het systeem ingrijpen bij bijzondere diensten.

Lijst overige personen

De personen die nodig zijn om de dienst goed te laten verlopen zijn de voorganger, ambtsdragers (in principe 2 diakenen en 2 ouderlingen), koster en echtgenote, hulpkoster, zangers, ehbo + bhv en de persoon voor de techniek/uitzending. Voor deze personen is een lijst gemaakt door de scriba waarop vermeld is wanneer ze dienst hebben. Deze personen zijn dus iets vaker in de diensten aanwezig dan de andere gemeenteleden. Daar valt uiteraard niet aan te ontkomen. Belangrijke aanwijzing voor deze leden: houd u aan deze lijst. Maar u zult ongetwijfeld ook door het systeem worden uitgenodigd. Wanneer het systeem u uitnodigt voor een dienst die u ook moet bijwonen volgens de dienstlijst, meld u dan af in het systeem want dan kan een andere kerkganger worden uitgenodigd! (Als u deel uitmaakt van een gezin/huishouden dan graag via de bevestigingsmail 1 persoon eraf halen!)

Registratieformulier

De commissie heeft het registratieformulier voor de diensten besproken. Het formulier blijft van groot belang omdat het aangeeft wie er daadwerkelijk geweest zijn. Bij een eventuele besmetting kunnen we dan aan de hand van deze formulieren het contactonderzoek doen. Dit formulier wordt wel iets gewijzigd zodat maar één persoon namens allen hoeft te tekenen. De nieuwe formulieren liggen binnenkort in de kerk gereed en als u thuis nog oude exemplaren hebt liggen, kunt u deze gewoon opmaken.

Zitplaatsen

We hopen en bidden dat deze situatie niet lang hoeft te duren, maar we kunnen geen van allen in de toekomst kijken. We blijven ondanks deze nare afschaling tot 30 personen, werken met het toedelen van de zitplaatsen en aanwijzingen voor het verlaten van het gebouw. Daarom vragen we u om de routine van het weer plaatsnemen na de zegenbede of zegen aan het einde van de dienst vol te houden.Informatie over de gevolgen van het coronavirus (10 oktober)

Kerkgang

De kerkenraad heeft kennisgenomen van het dringende advies dat van overheidswege tot ons gekomen is. Dat advies geeft aan dat er nog maar 30 personen naar de kerkdienst kunnen komen (uiteraard uitgezonderd de personen/ambtsdragers die nodig zijn voor het goede verloop van dienst en de uitzending via de kerktelefoon). De kerkenraad is op de hoogte van de onvrede die er in kerkelijk Nederland is ontstaan over de aanleiding tot dit advies, de communicatie daarover en de geruchtvorming over de verlopen gesprekken. We zijn op de hoogte van de verschillende meningen die er zijn om dit dringende advies wel of niet op te volgen.

In de uiteindelijke besluitvorming van de kerkenraad (woensdagavond en vrijdagavond jl) is één factor van doorslaggevende betekenis geweest: de ernstige en toenemende bedreiging van de volksgezondheid door het Covid-19-virus in de regio waarin Zeist ligt en in onze eigen gemeente. We voelen ons als kerkenraad daar medeverantwoordelijk voor en beperken ons daarom serieus in het aantal bezoekers van de kerkdiensten. We willen daarbij getrouw zijn aan het dringende advies van overheidswege en de kerkgang terugbrengen tot 30 (doop)leden. De huidige registraties die de afgelopen dagen zijn gedaan vervallen dus!

We zijn ons bewust dat dit weer een ingrijpend besluit is voor de gemeente. Binnen een kalenderjaar is het nu voor de derde maal dat we beperkingen voor de kerkdiensten moeten afkondigen. Dat doet heel veel pijn. Het doet vooral pijn omdat het aan de andere kant de opdracht is van de Heere om de onderlinge bijeenkomsten van de gemeente niet na te laten. Nu kunnen we met ons verstand zeggen dat er gelukkig kerkdiensten mogelijk zijn, maar de realiteit is dat we zondag weer met weinigen in de kerk zijn en dat gaat tegen het gevoel van het gemeente-zijn in.

Het is daarom onze oproep aan ieder in de gemeente om de Heere te smeken of Hij de verspreiding van het virus wil tegengaan en of Hij het weer mogelijk wil maken dat de gehele gemeente onder Woord en Sacrament in één dienst kan samenkomen in het kerkgebouw. Laat Psalm 42 vers 3 dan maar uitdrukking geven aan het verlangen om samen te komen “Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods Aangezicht verschijnen?” Als deze hele situatie een middel is om ons in ware ootmoed voor de Heere te brengen dan kan het niet anders of we zullen er goed mee zijn en wordt een angstige en verdrietige tijd een goede tijd.

Gemeentezang

Het is bekend dat het advies van de overheid is om niet meer te zingen. Verschillende gemeenteleden hebben ons in de afgelopen tijd daarover vragen gesteld. Ook daarover is een besluit genomen: we beperken de gemeentezang nu tot een groepje van vier personen (voorlopig vanuit de zangvereniging) die gemeentezang waarneemt. De overige aanwezig kunnen uiteraard mee neuriën.   

Mondkapje

We zijn inmiddels er wat meer gewend aan geraakt om een mondkapje te dragen als we de boodschappen gaan doen. Vanuit onze deputaatschappen hebben we het advies gekregen om ook in de kerk aandacht te geven aan de beschermende maatregelen. Daarom we willen u vragen om een mondkapje te dragen vanuit de auto naar uw zitplaats en andersom. Hoewel we weten dat het echt niet bewezen is of dit een deugdelijke bescherming biedt, wagen we ons als kerkenraad niet aan allerlei beschouwingen op dit gebied. We volgen hiermee de algemene hygiënemaatregelen.

Gebed

De mannen die willen staan tijdens het gebed, kunnen dat weer doen omdat de afstanden nu groter zijn geworden in de diensten.

Crèche

Voorlopig vervalt de mogelijkheid om kinderen naar de crèche te brengen.

Klok

De klok wordt niet meer geluid omdat er geen overige plaatsen meer zijn.

Aanmelding diensten

In de maand juni hebben we als gemeente een korte ervaring opgedaan om met 30 personen naar de kerk te komen. Toen heeft vooral de scriba mensen benaderd. Omdat we verwachten dat we nog wel een poos met deze flinke beperkingen te maken zullen hebben, is het niet doenlijk om dit beleid voort te zetten. We hebben nu een programma aangeschaft dat mensen uitnodigt voor de diensten.

Het programma zorgt ervoor dat iedereen die zich heeft aangemeld even vaak wordt uitgenodigd en houdt ook rekening met de eventuele gezinssamenstelling. In andere Gereformeerde Gemeenten zijn hier goede ervaringen mee.

Het systeem zorgt voor een eerlijke toewijzing van de plaatsen; degene die het langst niet is geweest, komt het eerste aan de beurt. De uitnodigingen voor de diensten van zondag 11 oktober zijn inmiddels verstuurd. Aanmeldingen voor de weekdienst van woensdag 14 oktober komen maandag aanstaande beschikbaar.

Eenmalige registratie (alleen voor computergebruikers)

Voordat u een uitnodiging voor een kerkdienst kunt ontvangen, moet u zich eenmalig registreren in het systeem. (Let op: dit is nog geen aanmelding voor komende zondag, maar zorgt er alleen voor dat u voortaan de uitnodigingen zult ontvangen, zodra u aan de beurt komt.) Hiervoor staat op het intranet (achter de inlog), onder het kopje ‘Aanmelden kerkdienst’, een link. 

Na het klikken op deze link komt u in het aanmeldformulier. Vul hier uw volledige naam is en uw e-mailadres. Vul vervolgens het maximumaantal bezoekers in wat meekomt naar een dienst (inclusief uzelf). Dus ook de kinderen meetellen die niet elke dienst meegaan. Als u een uitnodiging krijgt voor een dienst, kunt u op dat moment aangeven of er minder personen meekomen (maar niet meer).  

Vul daarna (twee keer) een zelfgekozen wachtwoord in. 

Als laatste moet u aangeven voor welke diensten u wilt worden uitgenodigd (ochtend-, middag- en/of avonddiensten). 

Na het klikken op de knop “Aanmelden” krijgt u per e-mail een verificatielink toegestuurd. Pas nadat u hierop heeft geklikt, is uw account actief.

Uitnodiging voor een dienst 

Het systeem zorgt voor een eerlijke toewijzing van de plaatsen; degene die het langst niet is geweest vanaf de introductie van dit systeem, komt het eerste aan de beurt. 

Als u aan de beurt bent voor een dienst, ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Hierin kunt u aangeven of u wel of niet komt. Als u niet binnen 48 uur een keuze maakt, vervalt de uitnodiging. 

Als u klikt op Ik Kom Wel, krijgt u een pagina te zien waarop u kunt aangeven of er minder personen meekomen dan gebruikelijk. Wij verzoeken u om dit, indien van toepassing, aan te geven zodat iemand anders kan worden uitgenodigd. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail. Alleen als u deze e-mail ontvangen heeft, bent u aangemeld voor de dienst. 

Bent u verhinderd voor de dienst, dan verzoeken wij u om op Ik Kom Niet te klikken, zodat iemand anders uitgenodigd kan worden. 

Mocht u al aangemeld zijn, en toch verhinderd zijn, dan kunt u zich via de link in de bevestigingse-mail afmelden. 

Gemeenteleden zonder internet en/of e-mail 

De gemeenteleden zonder internet en/of e-mail worden ook meegenomen in het systeem. U zult in dat geval telefonisch op (meestal) maandagochtend uitgenodigd worden als u aan de beurt bent. Ook de registratie verloopt telefonisch vanaf aankomende maandag. 

Catechisaties en verenigingen

De catechisaties worden gehouden op de reeds afgesproken tijden. Wel vragen we de catechisanten om zich te houden aan de aangegeven aanlooproutes:

12- en 13-jarigen: ingang Bergweg en direct doorlopen naar de achterste zaal.

14- en 15-jarigen: ingang Bergweg en direct naar de zaal naast de ingang.

16 – 18-jarigen: via schoolplein en de ‘kromme gang’ en direct doorlopen naar de zaal achter de schuifwand.

19 jaar en ouder: ingang Bergweg en direct doorlopen naar de zaal achter de schuifwand.

De zangvereniging heeft aangegeven aankomende dinsdag en de dinsdag in de herfstvakantie niet te repeteren.

Overige verenigingsactiviteiten kunnen doorgaan mits er niet meer dan 30 personen in de zaal aanwezig zijn en de aanwijzingen van de koster omtrent de aankomsttijden worden opgevolgd. 

 

Uitgestelde stemming ledenvergadering

De kerkenraad heeft ook een besluit genomen over de te houden stemming voor een diaken. We hebben daarvoor ons licht opgestoken bij de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle. De procedure gaat als volgt verlopen:

auto-auto

Rooster stemming dinsdagavond

De manslidmaten worden voor de stemming voor een diaken verwacht op D.V. dinsdagavond 13 oktober 2020 (en eventueel op donderdagavond 15 oktober):

Tijdstip

Wijk

19.00 – 19.30 uur

Wijk 2

19.30 – 20.00 uur

Wijk 1

20.00 – 20.30 uur

Wijk 3

20.30 – 21.00 uur

Wijk 4

Wijk 5 kan komen wanneer de wijk waarin zij wonen aan de beurt is.

 

Veel gestelde vragen bij de registratie en aanmeldingen 

V: Ik heb geen verificatie-email of bevestigings-email ontvangen 

A: Controleer uw map “Ongewenste e-mail” 

V: Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben? 

A: U krijgt automatisch een e-mail (of wordt gebeld). Dit gebeurt maandagochtend, of gedurende de week als er een plaats is vrijgekomen. 

 V: Moet ik het altijd aangeven als ik niet kom? 

A: Ja. Hierdoor kan iemand anders uitgenodigd worden. 

V: Is de privacy goed geregeld? 

A: Het systeem is in overeenstemming met de AVG ingericht. Alleen benodigde persoonsgegevens worden vastgelegd (naam en e-mailadres). Alle gegevens zijn in Nederland opgeslagen.